Ytringen

Utsetter fristen for utbedring

Brannstasjonen på Vikna har fått ny frist seg på utbedre forholdene for de ansatte.
 Foto: Rafet Daban

Brannstasjonen på Vikna har fått ny frist seg på utbedre forholdene for de ansatte.
Foto: Rafet Daban

Arbeidstilsynet har gitt Nærøysund kommune frist til 1. november i 2023 til å utbedre arbeidslokalene for ansatte i brann- og feiervesenet i Rørvik.

Publisert:

Den 8. september i 2016 gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn ved da brannstasjonen på Rørvik. Her ble det avdekket flere og til dels alvorlige avvik fra arbeidsmiljøet.

Etter tilsynet har det vært en god del korrespondanse, uten at Arbeidstilsynet så langt har fått en tydelig handlingsplan for hvordan avvikene skal løses.

Er i dialog med kommunen

– Fristen for oversendelse av tidfestede planer er endret etter søknad om fristutsettelse flere ganger. Vi viser her til vedtak om tvangsmulkt av 13. april i år med frist 1. juli i år, sier Arbeidstilsynet i et brev til kommunen.

Dei viser til tilbakemeldingen fra Nærøysund kommune datert 24. august i år, hvor det er det satt opp en detaljert handlingsplan med tilhørende fremdriftsplan for bygging av ny brannstasjon på Vikna.

– Fristene for oversendelse av en framdriftsplan er forlengs utløpt og ferdigstillelse av utbedringene utløper den 31.12.2021, noe som er urealistisk i forhold t il dagenes planer om bygging av ny brannstasjon, sier Arbeidstilsynet som velger å sette nye frister for disse to påleggene i samsvar med tilbakemeldingen datert 24. august.

Avventer behandling og tvangsmulkt

Arbeidstilsynet viser også til at det skal være en politisk behandling av anbudet i løpet av september 2022, og en evaluering av anbud og inngåelse av kontrakt med valg av entreprenør i løpet av oktober 2022.

Byggeperioden skal foregå i perioden november 2022 og oktober 2023.

– Oversendelse av dokumentasjon på framdriften settes derfor til 1. november i 2022 og dokumentasjon på at påpekte forhold er utbedret settes til 1. november i 2023. Samtidig varsler vi tvangsmulkt for å sikre oss at framdriften for bygging og ferdigstillelse, advarer Arbeidstilsynet.

Må være ferdig 1. november i 2023

Det betyr at dersom Nærøysund kommune innen 1. november neste år ikke har klart dokumentasjon som viser framdriftsplan i arbeidet så vurderer Arbeidstilsynet å kreve inn tvangsmulkt på 5.000 kroner per virkedag.

Denne samme satsen vil kunne bli iverksatt om ikke påpekte forhold er utbedret innen 1. november i 2023.