Ytringen

Svært liten fare for kvikkleireras i ytterdistriktet

Ifølge Statens vegvesen sine undersøkelser er det lite som indikerer fare for kvikkleireskred på de lokalitetene som er avtegnet på kartet for ytterdistriktet.

Publisert:

Kvikkleireraset i Gjerdrum har aktualisert spørsmålet om slik også kan hende i ytterdistriktet, og svaret at er den sjansen er svært liten.

I Nærøysund er det to områder som er av litt størrelse. Det største ligger langs Horvereidvatnet og det andre av en viss størrelse ligger på Bergsvika. I tillegg er det mindre områder blant annet på Skaga og rundt Varøya.

Nærøysund kommune er godt kjent med undersøkelsene som er gjort og har god kontroll på forholdene.

– De områdene som er kartlagt spesielt for kvikkleire, fremkommer i kartgrunnlaget fra NVE. Og det er Statens Vegvesen som har gjennomført en kartlegging i forbindelse med arbeidet med utredning av ny veglinje langs Horvereidvatnet som er lagt inn på kartgrunnlaget, sier Håvard Hernes som er kommunalsjef for teknisk i Nærøysund kommune.

Krav til vurdering

I forbindelse med arealplaner, reguleringsplaner og byggesaker settes det krav om vurdering av grunnforholdene og sikkerhet.

– Kommunen følger opp at rett kompetanse er på plass og at de vurderinger blir gjort, før igangsetting av tiltak gis, sier Hernes.

Områdene er vurdert i forbindelse med bygging eller renovering hvor de har blant annet foretatt grunnboringer og kjerneprøver som har blitt brukt til analyse av fastheten i leiren. Ingen av områdene har fått gradert fare og utgjør ingen høy risikoklasse.

Trygt også i Bindal og Leka

For Leka er det avdekket et kvikkleirefelt rundt fergeleiet i Gutvik.

– Dette feltet som du referer til i Gutvik, er kontrollert og definert av Statens vegvesen i forbindelse med det etablerte ferjeleiet, og er da en del av Fylkesvei 771. Fra Leka kommunes side, kontrollerer vi ikke det definerte området ut over det som Statens vegvesen gjør eller har gjort, og ansees å være stabilt til den tenkte bruken. Det er i forbindelse med, reguleringsplaner, byggesak og byggesøknader at kommunen går inn og vurderer et område nærmere, og da eventuelt pålegger nærmere undersøkelser av geolog eller geoteknikker, før byggetillatelser blir gitt, sier Rune Saus som er kommunalsjef for teknisk og eiendom i Leka Kommune.

På Terråk er det to felt med kvikkleire som er tegnet inn i kartet i tillegg til noen punkter videre ut mot Helstad og mot Svaberget.

– Vi har ingen indikasjon eller grunnlag på at disse områdene er i faresonen. Det største feltet på Terråk hadde ras på 70-tallet og ble stabilitetsberegnet i etterkant for videre beboelse, sier Kjell Andersen som er plan- og utviklingssjef i Bindal kommune. Han legger også til at det ikke er noen felt som blir kontrollert ekstra utover det som Statens vegvesen har gjort.