Ytringen

Bindal kommune:

Politisk enighet om seniortiltak

Torsdagens kommunestyremøte ble gjennomført på Teams. Kommunedirektør og ordfører ledet møtet fra Bindal rådhus.
 Foto: Jens Christian Berg

Torsdagens kommunestyremøte ble gjennomført på Teams. Kommunedirektør og ordfører ledet møtet fra Bindal rådhus. Foto: Jens Christian Berg

Kommunedirektør Knut Toresen la fram et forslag om en ekstra ferieuke for ansatte fra fylte 62 år til 67 år, som et seniorpolitisk tiltak. Lønnsøkningen til samme gruppe på fire prosent ble foreslått fjernet fra 2023. Bindalspolitikerne var ikke enig i dette.

Publisert:

Sist oppdatert: 14.12.2021 kl 09:45

Bakteppet var kommunedirektørens forslag i budsjett og økonomiplan 2020-2023 om å fjerne de seniorpolitiske tiltak fra 2021. Dette som en del av udefinerte nedbemanningstiltak og omorganisering. Tillitsvalgte sendte innspill til samme budsjett og økonomiplan, og poengterte motivasjonen de seniorpolitiske tiltakene har for å fortsette i arbeidslivet.

Lønnskostnader på 66 prosent

I vurderingen av saken som ble behandlet i torsdagens kommunestyremøte forklarer kommunedirektøren at den økonomiske situasjonen bidrar til et krevende budsjettarbeid for å få en forsvarlig framtidig drift av kommunen.

Rekrutteringssituasjonen innebærer at det har blitt utarbeidet en rekrutteringsplan med årlige kostnader. Det har fram til i dag ikke vært vurdert behov for nedbemanning, og behov for nytilsetting vurderes i en hver stilling ved naturlig avgang.

"Driftsreduksjon innebærer at vi må redusere utgifter der det vurderes å smerte minst. I Bindal kommune utgjør lønnskostnadene 66 prosent av driftsutgiftene", opplyste kommunedirektøren.

Økte kostnader

Per i dag er det 20,5 årsverk fordelt på 26 ansatte i Bindal kommune som mottar seniortillegg. Av disse er det beregnet at det må leies inn for ekstraferie for 13 ansatte innen helse og omsorg. Med fire prosent lønnsøkning fra fylte 62 år utgjør dette en variasjon fra 16.300 kroner til 51.000 kroner årlig for hver enkelt ansatt.

Kommunedirektøren anser med stor sannsynlighet at disse kostnadene vil øke fram i tid da fire ansatte fyller 62 år i løpet av 2022, og 10 ansatte i 2023.

Før kommunestyremøtet ble kommunedirektørens forslag til vedtak nedstemt i Bindal administrasjonsutvalgs møte 24. november. Wenke Ryan (Ap) la fram følgende forslag som ble vedtatt med tre stemmer for og to stemmer mot:

"Seniorpolitiske tiltak opprettholdes som i 2021. Ut fra dagens utfordringer i forhold til bemanningen, så er det ikke tiden for å redusere her. Vi ønsker å opprettholde fire prosent lønn og ekstra ferieuke".

Fikk gjennomslag

I torsdagens kommunestyremøte ble saken sluttbehandlet, og varaordfører Tor Arne Aune la fram et nytt forslag.

– Denne saken har versert ei stund, og vi i arbeiderpartiet har diskutert saken. I siste møtet trakk vi det forslaget som vi kom med til budsjettprosessen, sa Aune som ønsket å ta inn et tidligere forslag som gikk ut på at seniorpolitiske tiltak videreføres med en ekstra ferieuke, samt et flatt tillegg årlig på 20 000, i full stilling. Beløpet utbetales ut fra stillingsstørrelse, og endringen trer i kraft 1.1. 2023.

Administrasjonsutvalgets vedtak ble satt opp mot varaordførers forslag under avstemmingen, og resultatet ble en enstemmig avgjørelse for Tor Arne Aune forslag.