Ytringen

Bindal:

Fikk mange innspill om legevaktsamarbeidet

Helse- og velferdssjef Arnt Myrvold orienterte kommunestyret om prosessen for legevaktsamarbeid.
 Foto: Hild Dagslott

Helse- og velferdssjef Arnt Myrvold orienterte kommunestyret om prosessen for legevaktsamarbeid. Foto: Hild Dagslott

Bindalingene har skapt et stort engasjement på sosiale medier etter at nyhetene om et mulig legevaktsamarbeid med Nærøysund ble kjent. Under torsdagens kommunestyremøtet i Bindal, orienterte helse- og velferdssjef Arnt Myrvold om prosessen.

Publisert:

Helse- og velferdssjefen innledet orienteringen med opplysninger om bakteppet for forespørselen og det nåværende ståstedet. Han lovet også at alle steiner skal snus før en eventull avtale undertegnes.

– Et år tilbake i tid var det fire leger fordelt på tre og en halv stilling som pasientbehandlere, samt at den ene legen har 50 prosent stilling som kommuneoverlege. En av legene sa opp stillinga si i fjor og vi måtte starte en prosess. I den forbindelse måtte vi etterhvert ta innover oss denne nasjonale fastlegekrisen som vi tidligere ikke har kjent så mye på kroppen. For vi har hatt en svært stabil legetjeneste, innledet Myrvold.

To møter gjennomført
Helse- og velferdssjefen opplyste videre at i fjor sommer pågikk det en massiv prosess.

– Vi hadde avtale med tre bemanningsbyrå. Ingen kunne levere. Aviser og tidsskrifter er benyttet, men ingen søkere. Vi fikk etterhvert napp hos en lege fra Østlandet, men med begrensinger. Denne legen sa opp stillinga i Bindal januar. Nå er vi tilbake der vi var tidligere.

Han informerte videre om at på grunn av rekrutteringssituasjonen ble det sett på andre metoder for å finne en løsning. Det ble tatt kontakt med Nærøysund kommune, og de var positive til forespørselen.

– Prosessen er dermed i gang og vi har også hatt to møter med Nærøysund og sett på mulighetsrommet. Dette dreier seg om samarbeid på kveld, natt og helg. Vi har begynt å jobbe med rammene. Der vi har fått en del utfordringer som vi må jobbe videre med for å se om vi kan finne gode løsninger sånn at dette kan være et alternativ.

Helse- og velferdssjefen opplyste at det ble jobbet parallelt med å forsøke å fylle stillinga etter legen som sluttet i januar.

– Er legene involvert
– Situasjonen akkurat nå er at vi muligens kan lande en vikar fra vikarbyrå. Dette gjelder potensielt fra mars og i seks måneder framover. Det er status akkurat nå.

Myrvold påpekte at dagens situasjon også gir lang ventetid for pasienter. Det vil derfor bli sett på interne prosesser angående administrative oppgave på legekontoret for å frigjøre mer tid til pasientbehandling.

Ruth Skjelvik (Ap) hadde flere spørsmål til dette temaet.

– Jeg har noen tanker om dette. Jeg tenker mellom annet på hvordan legene og helsearbeiderne i Bindal stiller seg til dette mulige legevaktsamarbeidet med Nærøysund. Er de tatt med i prosessen? spurte Skjelsvik

Skjelsvik ga også innspill at ved et eventuelt vaktsamarbeid burde legene som hadde vakta utføre denne i egen kommune.

– I nabokommunene Brønnøy og Sømna er det legevaktsamarbeid. Det fungere sånn at når brønnøylegene har vakt så har de kontorsted i Brønnøysund, og når det er vakt på Sømna så har tar sømnalegene imot alle pasientene der. Denne løsninga bør også diskuteres her hos oss. I tillegg spares det penger på leie av kontor og andre utgifter.

Lite informasjon
– Vi har også KAD-senger (kommunal akutt døgnenhet) på sykehjemmet der vi er helt avhengig av å ha legevakt i kommunen, sa Skjelsvik.

– KAD-plasser ser vi på nå. Det blir også gjennomført en ROS-analyse (risiko- og sårbarhet) der en rekke punkter blir vurdert. Alle steiner skal snus. Jeg har personlig ringt til folk som har sluttet som lege i Bindal. Det er ingen som har signalisert at de ønsker seg tilbake hit. Når det gjelder dialog med legekontoret så hadde vi det første møtet i juni. Da var det full oppslutning om at vi måtte se på nye løsninger. Det samme under møtet i september. Etter den tid har vi prøvd å involvere. Vi fikk beskjed om at det var hektisk på legekontoret og at administrasjonen måtte jobbe videre med dette. Så involveringa vi har lagt opp til er fremdeles åpen, orienterte Myrvold.

Wenke Ryan påpekte at det har blitt sagt lite om prosessen underveis.

– Jeg skjønner at det ikke er så mange svar enda. Men vi må få bli oppdatert jevnlig sånn at ikke dette blir avgjort uten at vi har fått gitt innspill. Her må det spilles med åpne kort, sa Wenke Ryan (Ap).

Jørn Kveinå (Bindalslista) var ikke udelt negativ til legevaktsamarbeid med Nærøysund.

– Tror det blir bra
– Bindal har fire leger fordelt på 1400 mennesker. Dette har vært begrunnet med legevaktordninga. Jeg tror dette legevaktsamarbeidet kan bli veldig bra, avhengig av stasjonering. Er det fortsatt ambisjon om fire leger i Bindal?

Helse- og velferdssjefen svarte at om det ble vedtatt et legevaktsamarbeid som reduserte belastninga på legene, så kunne dette på sikt påvirke at antallet legehjemler eventuelt ble redusert.

Tidligere ble det vedtatt at Bindal formannskap skulle ha det siste ordet når det gjaldt vedtak for en eventuell legevaktavtale. Ordføreren fremmet et forslag om at saken løftes tilbake til Bindal kommunestyre. Dette ble vedtatt mot en stemme.