Ytringen

Formannskapet i Nærøysund:

Skolestruktur ut på høring

Formannskapet i Nærøysund hadde en lengre debatt om hva høringsforslaget om skolestrukturen skulle inneholde.
 Foto: Knut Sandersen

Formannskapet i Nærøysund hadde en lengre debatt om hva høringsforslaget om skolestrukturen skulle inneholde. Foto: Knut Sandersen

Formannskapet i Nærøysund kommune vedtok et høringsforslag som innebærer endringer av skolestukturen i kommunen. Spesielt vil større elever ved grendeskolene i større grad samlokaliseres i enten Kolvereid eller Rørvik.

Publisert:

Kommunestyret bestilte i mars fjor i forbindelse med kommunesammenslåingen en utredning av framtidig skolestruktur i Nærøysund med bakgrunn i behov knyttet til investering i kommunens skolebygg.

– Utredningen skal synliggjøre behov for investeringer i skolebygg, og etablering av framtidig skolestruktur i kommunen. Sentrale styringsdokumenter og føringer for grunnskolen skal sammen med kommunens planstrategi og samfunnsdel legges til grunn for å etablere et godt tilbud i grunnskolen, heter det saksfremlegget.

Målet er å fastsette framtidig skolestruktur i Nærøysund, noe som kan innebære utarbeidelse av ny forskrift om skolekretsgrenser.

Kommunedirektør Hege Sørlie la frem tre alternativer i tillegg til dagens skolestruktur. Saken er allerede behandlet av Utvalg for folk, og de anbefalte før formannskapet å fjerne et av alternativene.

– Saksfremlegget er stort og godt, og det er viktig at vi som politikere er kloke når vi behandler denne saken. Vi må gi et tydelig signal på hva som skal ut på høring slik at vi får gode svar, sier ordfører Amund Hellesø i innledningen til saksbehandlingen. Etter en lang debatt med flere gruppemøter klarte partiene å komme frem til enighet.

Formannskapet i Nærøysund hadde en lengre debatt om hva høringsforslaget om skolestrukturen skulle inneholde.
 Foto: Knut Sandersen

Formannskapet i Nærøysund hadde en lengre debatt om hva høringsforslaget om skolestrukturen skulle inneholde. Foto: Knut Sandersen

Større samlokalisering
Formannskapsrepresentantene i Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet uavhengig representant Thor Lanesskog, som utgjør flertallet, kom med en rekke punkter de ønsker å få med i høringen. I tillegg kom opposisjonen med sine forslag og det ble et enstemmig vedtak om omforent forslag.

Formannskapet ønsker innspilt på videreføring av dagens skolestruktur og skolekretsgrenser, forutsatt at det identifiseres tiltak for at elevgrunnlaget opprettholdes.

– Det kan være etablering av næringsliv eller andre tiltak som fører til at folk blir boende i området, sier Lanesskog.

Videre ønsker politikerne innspill på at endring av skolekretsgrense for 8.-10. trinn på Austafjord skole vurderes. Elevene vil da kunne overflyttes til Rørvik skole.

Marøya er foreslått inkluderes i Rørvik skolekrets, som en naturlig følge av vedtaket om at Marøya nå er en bydel i Rørvik.

Det vurderes også om elevene som går på Nærøysundet skole skal fordeles mellom Rørvik og Kolvereid fra og med 8. trinn, og nye skolekretsgrenser etableres.

Grendeskolene
Flertallet foreslår endring av skolekretsgrense for 5 - 7. trinn ved Gravvik oppvekstsenter og Foldereid oppvekstsenter og at elevene overflyttes da til Kolvereid skole. Det foreslås også en justering av skolekretsgrensen mellom Foldereid og Kolvereid slik at skolekretsgrensen fastsettes øst for Krekling.

– Vi foreslår også at svømmeundervisningen i kommunen fordelt mellom Kolvereid og Rørvik videreføres, sier ordfører Amund Hellesø i fremleggingen av forslaget.

Formannskapet ba kommunedirektøren legge frem en sak i neste formannskap som gjelder flytting av barnehagen i Gravvik inn i Gravvik oppvekstsenter, og at dette forslaget ikke skal følge høringen videre med fattes i et vedtak.

– Vi vil også at det utarbeides et forprosjekt om bygging av ny skole på Rørvik og at det utarbeides et forprosjekt på en utbygging og renovering på Nærøysundet skole.

Frykter splittelse
Espen Laurtizen fra Senterpartiet mente at høringen ville kunne føre til splittelse og usikkerhet i grendene.

– Jeg skulle ønske av vi i stedet spurte hva kan vi gjøre for at flere skal flytte til grendene. Jeg savner en mer offensiv tilnærming fra kommunen, sier Lauritzen som fryktet at høringene vil kunne påvirke negativ for grendene.

Tas ut av høringen
Formannskapet ber kommunedirektøren legge frem en sak allerede i neste formannskap som gjelder flytting av barnehagen i Gravvik inn i Gravvik oppvekstsenter, og at dette punktet ikke skal med i høringen.

– Videre vil formannskapet at det utarbeides et forprosjekt om bygging av ny skole på Rørvik, og at det utarbeides et forprosjekt på en utbygging og renovering på Nærøysundet skole.

Høringsfrist 1.april

Det ble besluttet at rapporten og planene sendes ut til elevråd, ansatte, FAU, ungdomsråd, fylkeskommunens samferdselsavdeling, idrettsråd, idrettslag, Val barne- og ungdomsskole samt alle barnehagene.

– Ansatte og ledelsen på hver enkelt skole må drøfte saken internt og komme med innspill, sier Marit Dille fra Høyre.