Ytringen

Disse bygningene er uegnet til helseformål!

Det var orienteringen rundt Leka helsesenter mange ventet spent på under dagens kommunestyre på Leka, og rapportens dom fra fagfolket som hadde gått igjennom bygningene var krystallklar. Disse bygningene egner seg overhodet ikke til bruk for helsetjenester.

Publisert:

Anne-Ruth Jangaard fra Komposium utvikling AS innledet orienteringen ved å gå igjennom forprosjektet så langt og hun pekte raskt på to scenarier. Enten måtte man bygge nytt eller renovere det gamle.

– Det er gammel bygningsmasse og deler av bygningen holder ikke et faglig forsvarlig nivå. Leka er en institusjonstung kommune, og bør se på å få til et helsesenter som ivaretar fra 0-100 år og ikke bare de eldste, mente Jansgaard.

Hun roste arbeidsgruppen som har jobbet med forprosjektet, og viste til at det ikke er nok å bare se på bygningene alene. Man skal også vurdere det utifra tjenestene som skal holde til der.

– I dag lever vi lengre og vi er lengre friske. Derfor bør man se nøye på hvordan man innreder helsesenteret slik at det gir et bredere tilbud til innbyggerne. Undersøkelser i Leka viser at nesten alle ønsker å bo lengst mulig hjemme og heller få hjelp av kommunen der kontra det å flytte inn på institusjon.

Har satt i gang strakstiltak

Den 28. januar i år ble bygningene undersøkt nøye av byggetekniske fagfolk, og rapporten avdekket store tekniske mangler. Ikke minst på den branntekniske siden.

– Det ble vurdert til ikke forsvarlig og ikke lovlig for bruk, men kommunen har allerede utarbeidet en rapport og satt i gang utbedringer for å sørge for å få det så forsvarlig som det kan bli. Det er det beste som kommunen kan få til, sier kommunedirektøren Oddvar Aardahl under sin redegjørelse.

Knusende dom

Så graverende var funnene at rapporten konkluderte med at bygningsmassen som var bygget før 2003 var utslitt og utdatert. Det som ble bygget etter 2003 ble betegnet som "ikke spesielt bra".

– I tillegg så har bygningsmassen dårlig universell utforming, og kostnaden ved å rehabilitere og renovere dagens løsning vil koste opp mot 90 prosent av å bygge nytt. Selv da oppnår man ikke en god nok løsning som man vil ved et nytt bygg, sier Jansgaard.

Hun rådet kommunen å sondere med Husbanken og se etter ny tomt for nytt helsesenter.

Jansgaard pekte på kravene til nye helsebygg, og ba kommunestyret se på blant annet nærhet til andre funksjoner, tilgjengelighet for alle som skal bruke bygget og stedsutvikling av sentrum på Leka.

– Det er dyrt å bygge, men enda dyrere å drifte bygget og tjenestene i ettertid, sa Jansgaard som med det la føringer for at man måtte tenke forbi investeringskostnadene alene.

Bred enighet

Under debatten var det rimelig bred enighet om at noe måtte gjøres, og det raskt. Flere tok til orde for å få satt i gang arbeidet med å få et nytt helsesenter.

– Dette blir et av kommunens største investeringsprosjekter noensinne, innledet ordfører Elisabeth Helmersen debatten med og pekte på tre viktige avgjørelser som må tas i nær fremtid. Skal man renovere eller bygge nytt, hvor skal et eventuelt nytt helsesenter ligge og hvordan skal man fordele omsorgsboliger og sykehjemsplasser?

10. mars skal det avholdes folkemøter i Gutvik og på Leka hvor folket skal få redegjørelse og få anledning til å komme med innspill.

En etter en av de folkevalgte støttet opp om forslaget om et nytt helsesenter, og flere ba om at man tenkte langsiktig og fant frem til gode løsninger som ville tåle tidens tann. Samtidig ba flere av Senterpartirepresentantene om at man så på hvordan man kunne gjenbruke dagens helsesenter.

Foreslo ny rapport

– Jeg har ikke diskutert det med partiet, men jeg mener vi må først bør se på hva vi har og se om det finnes en løsning i dagens bygningsmasse. Vi må ta vare på det vi har før vi bare tenker nytt, sa Per Helge Johansen (Sp) og tok også opp at man i denne sammenhengen også måtte se på hva man eventuelt gjorde med dagens bygningsmasse.

Arnfinn Holand fra samme parti mente det var behov for en ny rapport siden han ikke trodde det var så ille som rapporten konkluderte med.

Ordfører Elisabeth Helmersen kvitterte på utspillene med at debatten rundt ny barnehage for noen år siden endte med nytt bygg.

– Det er vel ingen som angrer på det i dag? spurte hun den tidligere ordføreren. Hun mente videre at å se på hva som skulle skje med dagens helsesenter er et nytt prosjekt og ikke hørte inn under selve byggesaken.

– Det bør settes ned en egen gruppe som ser på det dersom det skulle bli aktuelt, mente Helmersen.

Til Holand sa hun at representantene må tåle å få skriften på veggen.

– Alle var overrasket over rapportens konklusjon, men vi må forholde oss til fagfolkenes innspill og ikke bare bestille en ny rapport fordi vi ikke liker svaret!

Må følge dagens standard

Aina Hege Haug (Ap), som også jobber ved bygget, kunne fortelle om at de eldre ønsker leiligheter som har bedre tilknytning til sykehjemmet og dermed gir et bedre fellesskap. Mange blir sittende mye alene i omsorgsleilighetene.

– Det er heller ikke i tråd med dagens standard. Ta bare taushetsplikten. Står du i et rom så hører du alt som blir sagt på naborommet, og det er uforsvarlig, forklarte Haug.

Steinar Tørriseng (V) viste også til at det er viktig å ha et moderne og tidsriktig bygg.

– Det vil bedre både arbeidsmiljøet og kunne øke rekrutteringen av helsefagarbeidere, sier gutvikingen.