Ytringen

Tilsvar

Leka kommune er opptatt av å gi gode helsetjenester til alle i kommunen

Kommunedirektør Oddvar Aardahl
 Foto: arkiv Knut Sandersen

Kommunedirektør Oddvar Aardahl Foto: arkiv Knut Sandersen

Av Oddvar Aardal, kommunedirektør

Publisert:

Dette er en meningsytring som gjenspeiler skribentens egne meninger og holdninger.

Leka kommune er opptatt av å gi gode helsetjenester til alle i kommunen. Helsetjenestene skal gis på en effektiv og kvalitativ god måte. Tjenestene gis etter visse kriterier og skal hensynta både den enkelte bruker og samfunnet som helhet. Antall brukere av helsetjenestene varierer over tid og strenge prioriteringer må derfor av og til gjøres for at alle skal få den hjelpen de lovmessig har krav på – og noen ganger litt til.

I saken til Randi og Alfred Pettersen er det også slik; de får den hjelpa de alltid har hatt, men med en liten endring. På grunn av hensynet til personvernet, kan vi ikke svare ut i detaljer på hva tjenestetilbudet består i. Men kommunedirektøren kan si så pass, at de aktuelle brukerne av helsetjenestene ikke er fratatt noen tjenester. Denne orienteringen fikk de allerede for en uke siden, i god tid før deres leserinnlegget kom på trykk.

Kommunedirektøren vil samtidig klargjøre at det ikke er noen sammenheng mellom tilbudet på de løpende helsetjenestene i kommunen, som er et driftsrelatert spørsmål, og investeringen i nytt helsetun. Dette ble ettertrykkelig gjort rede for i kommunestyret i juni 2023, da et enstemmig kommunestyret ga sin tilslutning til å styrke helsesektoren med klarsignal om å ansette flere sykepleiere og helsefagarbeidere.

Når innbyggere uttrykker misnøye med helsetilbudet i kommunen, vil dette klart påvirke de ansatte innenfor sektoren. Kommunedirektøren vil derfor benytte anledningen til å gi stor annerkjennelse og ros for det arbeidet medarbeiderne innenfor hjemmetjenesten i dette tilfelle, gjennomfører for pleietrengende hjemmeboende i Leka kommune.