Ytringen

Svar til ungdomsrådet:

Høyre ønsker å samarbeide med Nærøysund ungdomsråd

Andrea Nogva
 Foto: Nærøysund Høyre

Andrea Nogva Foto: Nærøysund Høyre

Andrea Nogva Ordførerkandidat Nærøysund Høyre

Publisert:

Sist oppdatert: 08.08.2023 kl 12:13

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler skribentens egne meninger og holdninger.

Nærøysund Ungdomsråd har stilt ordførerkandidatene i Nærøysund et viktig spørsmål.

Hvilke konkrete tiltak har dere tenkt å sette inn mot mobbing i kommunen?

Skolemiljø

Høyres mål er at ingen skal gå ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig.

Da er et trygt og godt læringsmiljø helt avgjørende for at man faktisk skal få til god læring.

I opplæringsloven § 9 A-4.Aktivitetsplikt for å sikre at elever har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø, beskrives det følgende:

«Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeigaren i alvorlege tilfelle.

Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarast undersøkje saka».

Dette skal vi følge opp i en høyrestyrt Nærøysund kommune. Det vil kreve tydelig politisk ledelse og tett dialog med administrasjonen og skoleledelse for å sikre riktig ressursbruk og god ledelse.

Elevenes opplevelse av skolemiljøet skal også komme frem,der vil ungdomsrådet kunne ta en viktig rolle for å bidra til at barn og ungdommers stemme blir hørt og lagt til grunn i arbeidet mot mobbing i Nærøysund.

Jeg har tro på en positiv utvikling dersom vi lykkes med å bygge laget rundt elev og lærer, eksempelvis ved bruk av miljøarbeidere i skolehverdagen og spesielt i friminutt. Vi må ha tilstedeværelse av voksne i friminuttene og et uteområde som legger opp til sosiale aktiviteter.

Samarbeid skole - hjem er viktig, og må styrkes. Vet ikke foreldrene hva som skjer på skolen, har de heller ikke mulighet til å påvirke egne barn. Særlig de som mobber, må følges opp av både skole og hjem for å endre adferd. Tydelige rettningslinjer for kommunikasjon via Visma skole app må på plass. I tillegg er samarbeidet mellom skole og FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) viktig.

Sammen jobbe for at vi har et godt felles system som plukker opp og hjelper både de som mobbes og de som mobber.

God klasseledelse, systematikk og regler med konsekvenser, i tillegg til voksne som er til stede og bryr seg. Det er tiltakene som går igjen blant skoler som har satt inn støtet mot mobbing og har lyktes, leser jeg i flere nyere forskningsrapporter på mobbing.

Som skoleeier ønsker jeg fokus på det man kaller omsorgsfull kontroll. Skolen må ha tydelige regler og brudd på reglene bør ha konsekvenser. Samtidig er det viktig at barna våre opplever trygge voksne som gir omsorg og viser forståelse.

Har vi ikke det i Nærøysund da?

Jo, vi har dyktige ansatte i skole og oppvekst som er fult ut kapabel til å gjøre denne jobben. Vi må gå inn i spørsmålet på hvordan rigger vi skolene våre slik at ansatte kan lykkes i arbeidshverdagen. Hvordan organisere oss slik at lærerne kjenner eleven sine og elevene er trygge på læreren. Som politiker kan jeg ha mange tanker rundt organisering for å forebygge mobbing. Min rolle blir å be Kommunedirektør og oppvekstsjef jobbe med temaet og be om tilbakemelding på tiltak og ressursbehov. Samtidig sikre at barn, ungdom, foreldre og ansatte inkluderes i arbeidet.

Arbeidet mot mobbing er ikke bare å slå ned på mobbing. Vi må ha som mål for skolene i Nærøysund at vi skal bygge opp under gode verdier, innføre tiltak som gir økt ro og orden og ha et klart skolereglement for alle skolene i kommunen.

Skolehelsetjenesten er også en viktig samarbeidspartner for hjem og skole, og bør blir inkludert i skolens planer mot mobbing. Ansatte i skolehelsetjenesten må også inneha oppdatert kunnskap om arbeider med mobbing.

Frivilligheten og mobbing

Mobbing ødelegger også fritiden, og deltakelse i aktiviteter som kor, korps, fotball, dans og så videre…

Kommunen bør ha en god dialog med frivilligheten rundt arbeidet mot mobbing. Mange jobber aktivt mot mobbing, eksempelvis Kolvereid Idrettslag har tydelig i sin organisasjonsplan at det er nulltoleranse for mobbing. Med verdiene Ærlighet, Samhold, Respekt, Glede, Trivsel legges det opp til tydelige rammer for et miljø uten mobbing.

Det er flere kilder til kunnskap og verktøy mot mobbing i frivilligheten. Vi må ta tak i de verktøyene, og se sammenheng mellom arbeidet i skole og på fritidsarenaer. Selv liker jeg BRUK HUE (Røde Kors og Telenor sitt samarbeid mot mobbing) sine verktøy for frivilligheten i kampen mot mobbing. Men det finnes helt sikkert mange andre gode kilder vi også kan henvende oss til. Det viktigste er at vi jobber aktivt mot mobbing.

Digital mobbing

Jeg må innom digital mobbing , da dette er høyaktuelt. Dette er ofte godt skjult for foreldre, lærere og trenere. Det gjør det ekstra utfordrende.

Digital mobbing er ikke bare begrenset til skolegården, men foregår døgnet rundt.

I Nærøysund må vi jobbe aktiv med å gi barn og ungdom kunnskap om nettvett og nettregler-og lover. Jeg ønsker også at vi sikrer at alle har tilgang på noen å snakke med; skolehelsetjeneste, miljøarbeider, lærer eller andre trygge voksne som vet hvordan man håndterer å bli fortalt om mobbing. Så må det opprettes dialog med Politiet, slik at de kan bistå med sin kompetanse på digital mobbing.

La oss gi barn og ungdom kunnskap om mobbing, slik at de blir bevisste på hvordan de kan forebygge og bekjempe digital mobbing. Her er jeg sikker på at ungdomsrådet kan bistå i arbeidet.

Høyre ønsker å samarbeide med Nærøysund ungdomsråd i arbeidet med forebygging mot mobbing i kommunen.

Takk for at dere setter et viktig tema på agendaen.