Ytringen

Leserinnlegg

Et bedre tilbud til de som sliter

Foto: Illustrasjonsfoto: Pixabay.com

Foto: Illustrasjonsfoto: Pixabay.com

Publisert:

Opptrappingsplanen for psykisk helse er nylig lagt fram av regjeringen. Planen skal bidra til et stort løft for psykisk helse generelt og det vil bidra til å styrke vår felles helsetjeneste. Målet med denne satsinga er at flere skal oppleve å ha god psykisk helse og god livskvalitet. Med denne planen setter regjeringa en standard for de neste 10 årene. Jeg er glad for at regjeringa nå ser at kommunene må få hjelp og bistand til å sette i gang dette arbeidet og jeg ser fram til å følge dette arbeidet tett i de neste årene i Nærøysund.

Mer forebyggende arbeid

Forskning gir oss mye kunnskap. Samtidig må vi vite mer om hvorfor flere opplever at de har dårlig psykisk helse. Hvis vi vet mer om årsakene klarer vi også å lage gode tiltak som hjelper oss til å jobbe systematisk og forebyggende. Trøndelag viser vei i denne saken, folkehelsekampanjen som er beskrevet i ABC-modellen kan nå bli nasjonal pilot. Modellen kan beskrives enkelt som dette: gjør noe aktivt, gjør noe sammen, gjør noe meningsfylt. Vi kan alle bidra hver med vårt inn i å bedre vår egen helse, men kanskje noen av oss trenger hjelp til å komme i gang. Jeg har forstått at Nærøysund allerede bruker modellen i sitt arbeid. Nå kan kommunene få mulighet til å jobbe enda mer systematisk med denne modellen og jeg håper at vi klarer å få lage gode lokale løsninger som passer vår kommune. Som en del av det forebyggende arbeidet skal også unge under 30 år som trenger hjelp til å komme i arbeid/studier få en fast kontaktperson og tett individuelt tilpasset oppfølging fra NAV så lenge de trenger det. Bedre og tettere samarbeid med helsesektoren er helt sentralt her.

Gode tjenester der folk bor

Jeg er veldig glad for at dette punktet er tatt inn i planen. Et av resultatmålene er at alle innbyggere i alle kommuner skal ha tilgang til kunnskapsbaserte lavterskeltilbud innen psykisk helse og rus. Dette vil svare på forespørslene fra mange barn og unge som spør etter lett tilgjengelige tilbud som ikke nødvendigvis trenger henvisning. Rett og slett noen å snakke med, noen som kan høre på, noen som kan være der for deg.

Sentralt i Senterpartiets politikk er å ha gode tjenester nær folk. Med denne presiseringen fastslår regjeringa at tilbudet skal være likelydende for alle, uansett hvor du bor i Norge. Regjeringa har sagt at det skal tilføres friske midler til dette arbeidet. Så skal det også utredes videre hvordan en kan sikre slike lavterskeltilbud i kommunene, og videre utrede lovfestet rett til disse tilbudene. Samtidig skal det også sees på om vi kan bruke digitale tjenester til å dekke noe av behovet for selvhjelpsverktøy som etterspørres spesielt av barn og unge.

Jeg tenker at lett tilgjengelighet til personale med god og rett kompetanse, med liten og ingen ventetid er svært viktig og forebyggende for de som føler at livet butter imot og trenger noen å snakke med. I Nærøysund har jeg forstått at det er slik rus og psykiatritjenesten i Nærøysund arbeider og ikke minst at de har et godt samarbeid, særlig med de tjenestene som kommer i kontakt med barn/unge og småbarnsforeldre. Årsmeldingen for kommunen viser til at i 2022 var det 352 i denne gruppen som hadde vært i kontakt med kommunepsykologen og det er fattet 170 vedtak om hjelp og behovet er økende. Denne opptrappingsplan, der det følger med nye friske penger være til stor nytte for å forbedre og utvikle tilbudet også i vår kommune

Bedre helsetjenester

Noen av oss har så store utfordringer i livet at vi må ha hjelp, kanskje er det behov for langvarig hjelp og kanskje er det behov for hjelp fra flere forskjellige instanser. Regjeringa er opptatt av å hindre nedbygging av døgnkapasitet i psykisk helsevern. Vi må sikre at kapasiteten vi har i dag dekker behovet både for barn, unge og voksne med langvarig og sammensatt behov for hjelp. De regionale helseforetakene får nå klar beskjed fra regjeringa om å vurdere kapasiteten opp mot behovet og sikre at den er tilstrekkelig. Så skal det også settes i gang en pilot for å se på hvordan tilbudet til barn og unge kan gjøres mer helhetlig og dekkende. Kommunen og spesialisthelsetjenesten må samarbeide bedre og tettere for å lage et best mulig tilbud til denne gruppa. Én vei inn til et mer tverrfaglig vil gjøre at barn og unge får hjelp raskere og det kan også bidra til at vi forebygger tidligere.

Alle kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Vi kan gjøre så godt vi kan med å ta ansvar for egen fysisk og psykisk helse, så skal vi også sørge for at vi hjelper de som har behov for hjelp. Jeg er glad for at vi har fått denne opptrappingsplanen og jeg gleder meg til å ta fatt på kommunepolitikken i Nærøysund og bidra til at dette skal gi til et enda bedre tilbud til de som sliter og har behov for hjelp og tett oppfølging.