Ytringen

Duty free debatten- ikke glem distrikts-flyplassene

Styret i Flyplassalliansen Amund Hellesø, ordfører Nærøysund (styreleder), Lena Arntzen, ordfører Hadsel, Remi Solberg, ordfører Vestvågøy, Arnhild Holstad, ordfører Namsos, Isak Veierød Busch, ordfører Røros

Publisert:

I de siste ukene har debatten om duty free ordningen blusset opp igjen, blant annet gjennom lederartikler i Oslo pressen. Selv om ordningen berører en rekke næringer, grensetrafikk til Sverige og brede samfunnsproblemstillinger er det luftfarten som får oppmerksomheten. For et noen dager siden ble også saken belyst gjennom et spørsmål til Samferdselsministeren fra representanten Kjersti Toppe. Hun spør om beslutningen i Avinors utlyste anbudskonkurranse for driften av tax-free-butikkene på 11 flyplasser kan stoppes/utsettes til etter stortingsvalget. Det er primært hensynet til norsk alkoholpolitikk som ligger bak spørsmålet. Liknende kommentarer har vært fremmet i pressen.

Flyplassalliansen er inneforstått med at det er politisk diskusjon om saken, at det er mange hensyn som skal vurderes og at det kan finnes mange muligheter for justeringer. Vi registrerer at noen vil avvikle hele ordningen, mens andre ønsker justeringer.

Vi savner imidlertid en edruelig debatt om hva disse pengene går til og hva som er alternativene. For distrikts-norge er Avinors finansiering av de mindre og mellomstore flyplassene helt avgjørende for videre utvikling i regionene; for befolkningen, næringene og helsetjenestene. Det finnes ikke realistiske alternativer til luftfart i mange regioner og driften av flyplassene vil aldri kunne gå med overskudd. Avinor har gjort, og gjør, en formidabel innsats for å drive og videreutvikle disse flyplassene og her har tax-free midlene vært et avgjørende bidrag.

Det er nå krise i hele luftfarten. I en slik situasjon er det ikke akseptabelt å fatte vedtak om drastiske og negative endringer i Avinors (og distriktsflyplassenes!) rammebetingelser uten at alle konsekvensene blir grundig vurdert. Det er foreslått statlige støtteordninger som mulig alternativ. Om dette er et reelt alternativ kan ikke fastslås før innhold og rammer er fastlagt. Tidligere ordninger for statlige kjøp av flyplasstjenester i luftfarten har vært svært mangelfulle.

Flyplassalliansen vil sterkt fraråde å vedta endringer i ordningen nå. Vi anbefaler at gjeldende rammer og anbudsprosesser gjennomføres som planlagt og at en bruker de neste årene til å utrede og beslutte eventuelle endringer på et bredt kunnskapsgrunnlag og med alle berørte parter involvert. Og der eventuelle finansieringsordninger for distriktsflyplassene blir utredet og avklart.

Det pågår mange viktige prosesser i den regionale luftfarten vedrørende el-fly, innovasjon og samfunnsmessig nytte. Flyplassalliansen vil engasjere seg bredt i problemstillingene fremover og håper at det politiske Norge støtter opp under de mange små flyplassene i Distrikts-Norge