Ytringen

Kontrolloffensiv i skreifisket: Kan dukke opp hvor som helst og når som helst

illustrasjonsfoto Fiskeridirektoratet

illustrasjonsfoto Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet vil ha økt tilstedeværelse under årets vinterfiske etter torsk og har satt sammen flere lag med inspektører som vil ha utvidet arbeidstid i vinter. I tillegg vil Fiskeridirektoratets tre fartøyer være en del av kontrolloffensiven.

Publisert:

 

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen er opptatt av at ressursregnskapet skal være rett og at ulovligheter skal unngås.

- Et korrekt ressursuttak der vi registrerer rett art og rett vekt er svært viktig for oss, og gjennom økt kontrollinnsats bidrar Fiskeridirektoratet i så måte til å oppfylle målet om en bærekraftig og samfunnsøkonomisk forvaltning av fellesskapets ressurser. En effektiv og god ressurskontroll bidrar også til mer like konkurranseforhold i fiskerinæringen, sier Ingebrigtsen i en pressemelding.

Inspektører fra alle regioner

En økt kontrollinnsats krever flere inspektører enn de som vanligvis ville bli satt inn i kontroller på fiskefeltene og ved mottaksanleggene.

- For å kunne utnytte kapasiteten fullt ut vil vi flytte inspektører fra andre regioner i Fiskeridirektoratet til havner i Nordland og i Troms og Finnmark der det landes fisk i løpet av vinterfisket etter torsk, sier regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet region Nordland.

Hvor som helst

Hvert år blir det laget en nasjonal strategisk risikovurdering i samarbeid mellom Fiskeridirektoratet, salgslagene og Kystvakten, og det er denne risikovurderingen som ligger til grunn for kontrolloffensiven som nå blir gjennomført.

For å få gjennomført en så effektiv kontroll som mulig er det avtalt en egen feltavtale mellom Fiskeridirektoratet og arbeidstakerorganisasjonene. Feltavtalen regulerer arbeidstiden på en slik måte at det skal være uforutsigbart når inspektørene eventuelt vil kontrollere landing og mottak av fisk.

- Kort sagt vil lag av inspektører kunne utføre kontroll hvor som helst når som helst, sier Andersen.

Observasjon på fiskefeltene

I tillegg til flere inspektørlag på land vil Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste være på plass med sine tre fartøyer. Sjøtjenesten vil først og fremst følge med på aktiviteten på havet og utføre redskapskontroller, og i tillegg bistå inspektørene på land.

- Dette gjør at vi vil være i stand til å dekke hele kontrollkjeden fra fisken tas opp fra havet til den havner på lager i fiskemottakene, sier Andersen.

Det vil også være mulighet for samarbeidskontroller med andre kontrollmyndigheter i løpet av torskefisket i vinter.

Instrukser

Koronasituasjonen vil sette sitt preg på hvordan ressurskontroller blir gjennomført og det er utarbeidet smittevernsinstruks og risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) som vil legge føringer for hvordan kontrollene utføres.

- Alle inspektørene som skal delta i kontrolloffensiven vil forholde seg til instruks og ROS-analyser for å unngå risiko for å bli smittet eller utgjøre en risiko for smittespredning. Instruksen og ROS-analysene er utarbeidet med bakgrunn i nasjonale smittevernregler, men er på et høyere detaljnivå og i mange tilfeller strengere enn de nasjonale, sier Janne Andersen.

Støtte fra næringen

I forkant av kontrolloffensiven ble det avholdt et møte mellom næringsorganisasjonene, Norges Råfisklag og Fiskeridirektoratet der selve offensiven var tema i tillegg til en orientering og dialog om smittevern og avklaringer omkring regelverket.

- Næringen, både på sjø og land, er positive til økt kontroll, og vi ønsker å bidra til god dialog med kontrollmyndighetene slik at brudd på regelverket kan unngås, sier Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og Norges Råfisklag i en felles uttalelse.